Regulamin castingu Nasza Paczka

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia Castingu pod
  nazwą Nasza Paczka (Casting).
 2. Organizatorem Castingu jest Gastro Magazyn sp. z o. o. z siedzibą w Redzie, ul. Usługowa 1, 84-240 Reda,
  Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773155,
  NIP 5882446975, REGON 38264600, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (Organizator).
 3. Z Organizatorem w razie jakichkolwiek pytań związanych z Castingiem można kontaktować się pisemnie na
  adres korespondencyjny podany powyżej lub na adres e-mail casting@gastropaczka.pl
 4. Udział w Castingu jest dobrowolny i nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem dla Uczestnika.
 5. Zrezygnować z udziału w Castingu Uczestnik może w każdym momencie w Czasie Trwania Castingu bez
  podawania przyczyny, kontaktując się z Organizatorem na jeden ze sposobów wskazanych w ust. 3 powyżej.

II. Cel Castingu

 1. Celem Castingu jest wyłonienie czterech osób (Laureaci), które zostaną zaproszone do udziału w spotach
  reklamowych promujących Organizatora oraz produkty Organizatora pod marką Gastro Paczka (Spoty).
 2. Organizator informuje a Uczestnik wyraża zgodę, że wizerunek oraz głos Laureatów zostanie wykorzystany do
  produkcji oraz promocji Spotów na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu.
 3. Organizator powołał Jury Castingowe (Jury) celem zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Castingu.
  Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury, spośród wszystkich zgłoszeń, które zostały prawidłowo złożone. W
  skład Jury wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora.
 4. Zgłoszenia (Zgłoszenie) do udziału w Castingu będą przyjmowanie w formie elektronicznej w okresie od dnia
  03.10.2023r. do dnia 17.10.2023r. za pośrednictwem strony internetowej
  https://forms.gle/bXj2DBQFDTPL6qnJA poprzez wypełnienia formularza Google Forms dostępnego pod ww.
  adresem strony internetowej (Formularz).
 5. Casting składa się z dwóch etapów. Pierwszy Etap – weryfikacja Zgłoszeń (opisany w pkt VI ust. 1
  Regulaminu) rozpoczyna się w dniu 03.10.2023r. i trwa do 10.10.2023r. Drugi Etap – rozmowa wideo Jury z
  wybranymi Uczestnikami, trwa od 10.10.2023r. do 13.10.2023r.
 6. Czas Trwania Castingu obejmuje okres od rozpoczęcia przyjmowania Zgłoszeń do momentu wyłonienia i
  poinformowania Laureatów o ich wyborze (Czas Trwarnia Castingu).
 7. Organizator przeprowadza Casting zgodnie z Regulaminem.

III. Uczestnicy Castingu

 1. Przez Klientów na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
  do czynności prawnych, które w okresie Czasu Trwania Castingu korzystają z usług Organizatora w postaci
  cateringu dietetycznego Gastro Paczka i które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce i adres w strefie
  dostaw (obszar dostaw można sprawdzić pod linkiem https://gastropaczka.pl/dostawa/) (Klienci).
 2. Casting jest skierowany do wszystkich Klientów Organizatora, z zastrzeżeniem wymogów technicznych,
  o których mowa w punkcie IV Regulaminu oraz następujących wymogów:
  1.1. Uczestnik nie może:
  a. podszywać się pod inne osoby;
  b. wprowadzać w błąd, oszukiwać, realizować bezprawnych celów;
  c. być członkiem organów, pracownikiem lub innym członkiem personelu Organizatora, albo podmiotów
  powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, członkiem najbliższej rodziny osób
  wchodzących w skład organów, pracowników lub innych członków personelu Organizatora, albo inną
  osobą powiązaną z Organizatorem w taki sposób, że mogłoby to wpłynąć na uczciwość zasad lub
  wyników Castingu. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
  małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Do Castingu nie można:
  a. zgłaszać więcej niż jednego Zgłoszenia przez tego samego Uczestnika;
  b. przesyłać Zgłoszeń zawierających Materiały zbiorowego autorstwa;
  c. obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym przez Uczestników Castingu, tj.
  zabronione jest przesyłanie zarówno w Zgłoszeniach jak i w trakcie Drugiego Etapu treści sprzecznych
  z prawem, niniejszym Regulaminem lub z dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest
  przekazywanie treści zawierających wulgaryzmy, mających charakter zniesławiający, dyskryminujący,
  drastyczny lub naruszających dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Castingu Uczestników przesyłających w Zgłoszeniach lub
  w trakcie Drugiego Etapu treści sprzecznych z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
  Zgłoszenia przesłane po terminie, o którym mowa pkt. II ust. 4 Regulaminu w nie będą brane pod uwagę.
 5. Zgłaszając się do udziału w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania
  Uczestnika do udziału w Spotach, warunkiem wzięcia udziału w Spotach będzie podpisanie przez Uczestnika
  i Organizatora stosownej umowy regulującej prawa i obowiązki Organizatora i Laureata, w szczególności
  kwestia wynagrodzenia, zasady uczestnictwa w Spotach i ich organizacja, wyrażenie zgody na utrwalanie
  oraz rozpowszechnianie imienia i nazwiska, wizerunku i głosu Laureata oraz przeniesienia majątkowych praw
  autorskich oraz praw pokrewnych na Organizatora.

IV. Wymogi techniczne

Aby zgłosić się do Castingu oraz wziąć w nim udział, Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe wymagania
techniczne:
a. posiadać techniczną możliwość połączenia z siecią Internet;
b. posiadać dostęp do urządzenia obsługującego połączenie z siecią Internet, a także rejestrującego obraz
i dźwięk;
c. korzystać z jednej ze standardowych przeglądarek internetowych w najnowszej wersji;
d. posiadać aktywny adres e-mail i numer telefonu.

V. Zgłoszenie udziału w Castingu

 1. Aby wziąć udział w Castingu Uczestnik (Uczestnik), spełniający wymogi, o których mowa w punkcie III ust. 1
  do 2 Regulaminu, musi się do niego zgłosić, tj.:
  a. w okresie wskazanym w pkt. II ust. 4 Regulaminu, wejść na stronę, na której znajduję się Formularz i go
  wypełnić, tj. podać następujące wymagane w Formularzu informacje lub załączyć materiały:
  − swoje dane identyfikujące i dane kontaktowe;
  − odpowiedzieć na pytania, w szczególności związanie z korzystaniem z cateringu dietetycznego
  Gastro Paczka oraz przedstawieniem swojej osoby w ciekawy sposób;
  − załączyć zdjęcia prezentujące Uczestnika w sposób określony w Formularzu;
  − udostępnić nagranie wideo o długości maksymalnie (1) jednej minuty prezentujące Uczestnika
  w sposób określony w Formularzu.
  ww. zdjęcia oraz nagranie wideo dalej łącznie jako Materiały.
  b. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;
  c. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w Zgłoszeniu, w tym wizerunku
  oraz głosu celem wzięcia udziału w Castingu;
  d. wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz głosu Uczestnika w celach promocyjnych Organizatora
  i Castingu;
  e. wysłać Zgłoszenie.
 2. Uczestnik na żadnym etapie Castingu nie będzie proszony o podawanie danych w zakresie, w jakim stanowią
  one dane wrażliwe (art. 9 ust. 1 RODO). Uczestnik nie powinien również podawać takich danych sam z siebie.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiałów oraz informacji zawartych w Zgłoszeniu od momentu
  podania ich w Zgłoszeniu w całym okresie aż do rozstrzygnięcia Castingu, muszą należeć do Uczestnika,
  który je załączył. Informacje podane w Zgłoszeniu i Materiały mogą zawierać wyłącznie własne dane
  Uczestnika, w tym własny wizerunek lub głos.
 4. Materiały i informacje podane w Zgłoszeniu nie mogą naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa
  oraz muszą być zgodne z dobrymi obyczajami. Zgłoszenie do Castingu jest równoznaczne z oświadczeniem
  i udzieleniem gwarancji przez Uczestnika, że wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiałów oraz
  informacji podanych w Zgłoszeniu należą do tego Uczestnika oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich.
 5. Każdy Uczestnik wraz ze Zgłoszeniem do Castingu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej,
  bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń czasowych, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie
  z utworów zawartych lub załączonych do Zgłoszenia, w szczególności Materiałów (łącznie jako Utwory)
  na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
  b. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach
  dystrybucji;
  c. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy;
  d. sporządzania wersji obcojęzycznych;
  e. publicznego wykonania;
  f. wykorzystania Utworów, jak również ich fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
  g. publicznego odtwarzania za pomocą dowolnych urządzeń, w tym posiadających funkcje przechowywania
  i odczytywania plików audio lub wideo;
  h. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera;
  i. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci
  Internet oraz w telefonii mobilnej – w celach związanych z organizacją i promocją Castingu oraz
  Organizatora, w szczególności na stronie internetowej Organizatora, w serwisie Facebook i serwisach
  powiązanych. Organizator może udostępniać Utwory bez ograniczeń.
 6. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania Utworów w całości lub w postaci dowolnych fragmentów
  w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Castingu oraz w celach promocyjnych Castingu
  oraz Organizatora.
 7. Uczestnicy udzielają licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, na polach
  eksploatacji, zgodnie z pkt V ust. 5 Regulaminu.
 8. Udzielenie licencji obejmuje również zgodę twórcy na wykonanie przez Organizatora opracowań Utworów,
  ich rozpowszechnianie oraz przeniesienie prawa do udzielania dalszych zgód w tym zakresie
  oraz zobowiązanie twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych.
 9. Udzielenie licencji przez Laureata oraz wyrażenie dalszych zgód lub udzielenie zezwoleń nastąpi nieodpłatnie

VI. Wyłonienie Laureatów

 1. Jury spośród Uczestników wybierze tych których Zgłoszenia zostały prawidłowo złożone, były najciekawsze i
  którzy zadeklarowali możliwość wzięcia udziału w dniu zdjęciowym i zaprosi taką wybraną część Uczestników
  na wideo rozmowę z Jury. Kontakt z wybranymi Uczestnikami nastąpi telefonicznie lub/i mailowo. Wybrani
  Uczestnicy otrzymają również potwierdzenie przejścia do Drugiego Etapu drogą mailową wraz z terminem,
  godziną oraz linkiem do spotkania wideo.
 2. Po rozmowie wideo z wybranymi Uczestnikami, Jury dokona wyboru 4 osób – Laureatów, których prezentacja
  w Zgłoszeniu i na rozmowie wideo okazała się najciekawsza, najbardziej oryginalna i pasująca do formuły
  Spotów. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 3. Laureaci zostaną poinformowani o ich wyłonieniu w terminie do dnia, o którym mowa w pkt II ust. 5
  Regulaminu drogą mailową lub/i telefonicznie. W przypadku kontaktu telefonicznego, Laureaci otrzymają
  również potwierdzenie drogą mailową.
 4. Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do Etapu Drugiego albo zostali jednak nie wybrano ich na
  Laureatów otrzymają od Organizatora wiadomość e-mail z podziękowaniem za udział.
 5. Laureaci zostaną poinformowani o ich wyłonieniu w terminie do dnia, o którym mowa w pkt II ust. 5
  Regulaminu drogą mailową lub/i telefonicznie. W przypadku kontaktu telefonicznego, Laureaci otrzymają
  również potwierdzenie drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyłonienia i
  powiadomienia Laureatów o ich wyborze, co może zaistnieć w szczególności w sytuacji, o której mowa w ust.
  7 poniżej.
 6. Laureaci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Organizatora czy przyjmują wybór.
 7. Laureat przed przyjęciem wyboru, zostaje poinformowany o terminie dnia zdjęciowego, przebiegu
  i szacowanym czasie jego trwania.
 8. Brak zgody Laureata na podpisanie umowy, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu, a także brak możliwości
  uzgodnienia z Laureatem szczegółów dotyczących nagrań Spotów tak że nagranie tych Spotów byłoby
  niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, będzie równoznaczny z rezygnacją udziału w Spotach. W
  takim przypadku, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innych Laureatów spośród Uczestników,
  którzy przeszli do Drugiego Etapu

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Uczestnika jest Organizator (Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem w kwestiach dotyczących danych osobowych, w tym w celu realizacji
  przysługujących Uczestnikom praw, o których mowa poniżej w pkt VII ust. 5 poniżej jest możliwy pocztą
  tradycyjną na adres korespondencyjny podany w pkt I ust. 2 Regulaminu lub drogą mailową na adres e-mail:
  casting@gastropaczka.pl
 3. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
  a. przeprowadzenia Castingu (w celu przeprowadzenia i wyłonienia Laureatów, w tym identyfikacji
  Uczestników) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Uczestnika;
  b. promocyjnych Castingu oraz Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadniony,
  tj. prowadzenie działań promocyjnych Organizatora w związku z organizacją Castingu;
  c. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami oraz umożliwienia składania i rozpatrzenia
  reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes: ustalenie, dochodzenie
  lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
  d. realizowanie przez Administratora tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez
  Administratora przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wymienionych w art. 5 ust. 1 RODO –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane pracownikom lub współpracownikom Administratora
  oraz dostawcom usług współpracujących z Administratorem, w szczególności firmom kurierskim, doradcom
  prawnym, dostawcom usług IT, doradcom podatkowym. Dane również zgodnie z przepisami prawa mogą
  zostać przekazane właściwym organom publicznym.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  a. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę,
  w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  b. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  c. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
  usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
  193 Warszawa).
 6. Podanie danych osobowych oraz zgoda na udział w Castingu są dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
  udziału w Castingu, co oznacza, że w wyniku ich niepodania Uczestnik nie ma możliwości uczestniczenia
  w Castingu.
 7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez czas trwania Castingu, tj. jego przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Castingiem.
  W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku
  stosowania tzw. zasady rozliczalności, będą one przechowywane przez czas niezbędny do wykazania
  zgodności z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 1 RODO. W zakresie w jakim Utwory, zawierające dane
  osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach promocyjnych Castingu oraz Organizatora na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu trwania i realizacji tego interesu lub zgłoszenia
  skutecznego sprzeciwu przez Uczestnika, w zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.
 8. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie, w jakim nie stanowią one danych
  wrażliwych. W przypadku Laureatów, w związku z planowaną współpracą w zakresie udziału w Spotach, cele,
  podstawy prawne przetwarzania, a także czas trwania przetwarzania i inne informacje w zakresie przetwarzania
  ich danych osobowych zostaną przedstawione Laureatom w formie klauzuli informacyjnej przed datą zawarcia
  umowy, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą co do zasady przekazywane do państwa trzeciego. Zwracamy jednak
  szczególną uwagę, iż ze względu na to, że formularz zgłoszeniowy jest stworzony z wykorzystaniem usługi do
  Google Forms, oraz to, że drugi Etap Castingu, tj. wideo rozmowy z wybranymi Uczestnikami będą prowadzone
  za pośrednictwem narzędzia Google Meet, informujemy Cię, że dostawcą wyżej wskazanych narzędzi jest
  Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, która jednak jest spółką większej grupy spółek Google, której spółka
  macierzysta (Google LLC) ma miejsce siedziby w USA. Zasady przetwarzania danych przez tego dostawcę są
  dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy, zasady zgodności
  z RODO: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Castingu powinny być składane przez Uczestników w
  formie pisemnej na adres Organizatora, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: casting@gastropaczka.pl
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji na
  który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
  przebiegiem Castingu.
 3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i powiadomi o sposobie jej rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszystkie terminy zdefiniowane w Regulaminie, pisane wielką literą mają takie samo znaczenie w całym
  Regulaminie, bez względu na ich formę fleksyjną lub liczbę gramatyczną, chyba że co innego wynika z
  Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów w postaci zmian prawa, zmian
  technologicznych lub biznesowych, przy czym zmiana nie może naruszać praw przyznanych Uczestnikom.
 4. Casting nie jest zależny od przypadku, nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną
  inną grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2023r.
 6. Regulamin odstępny będzie przez cały czas trwania Castingu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem:
  casting@gastropaczka.pl
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów
  mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Castingu.
GastroPaczka © 2024